Οι Συνεργάτες μας διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στη δικαστική διεκδίκηση υποθέσεων που αφορούν εταιρικές διαφορές και αξιώσεις και εξειδικεύονται σε διάφορες εκφάνσεις του εταιρικού δικαίου, παρέχοντας νομικές συμβουλές σχετικά με τους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τους τρόπους διεύθυνσης και διαχείρισης των νομικών προσώπων, πάντα σε σχέση με τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης και τις αρχές που διέπουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες μεταξύ των διάφορων οργάνων του νομικού προσώπου (όπως για παράδειγμα το διοικητικό συμβούλιο, οι διαχειριστές, οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι ελεγκτές, οι εκκαθαριστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη), αλλά και σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε εταιρικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα του εταιρικού δικαίου περιλαμβάνουν:

  • Σύσταση, εξαγορά και λύση ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων και θυγατρικών εταιριών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κεφαλαιουχικές εταιρίες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, κοινοπραξίες),
  • Υπηρεσίες due diligence εταιριών,
  • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού, εταιρικός σκοπός και συναφή θέματα, άσκηση δικαιωμάτων από τα μέλη, καθήκοντα και υποχρεώσεις των διαχειριστών, τήρηση πρακτικών και καταγραφή αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου, αξιώσεις μελών, θέματα μετοχών και εταιρικού κεφαλαίου, διανομές κερδών, ένδικα μέσα για τους μετόχους, τη μεταβίβαση και διάθεση μετοχών, οι υποχρεώσεις διαφάνειας και συναφή θέματα, λύση και εκκαθάριση εταιρίας,
  • Αξιώσεις που πηγάζουν από την προσωπική ευθύνη για εταιρικά χρέη, άρση της εταιρικής προσωπικότητας δια της δικαστικής οδού,
  • Πτώχευση – εκκαθάριση, αναδιοργάνωση και αναδόμηση εταιριών, διανομή ενεργητικού, προπτωχευτικές διαδικασίες για την αναδιοργάνωση του οφειλέτη και τη συνέχιση της λειτουργίας του νομικού προσώπου με τη διαδικασία της εξυγίανσης που έπεται σχετικής συμφωνίας της πλειοψηφίας των πιστωτών του, διαδικασίες εξυγίανσης και πτώχευσης του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), όπως η διαδικασία των άρθρων 99 επ., η διαδικασία αναδιοργάνωσης πτωχευμένων προσώπων των άρθρων 107 επ. και η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και οι διαδικασίες για την αποπληρωμή των πιστωτών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων,
  • Επενδυτικές συμφωνίες, συμφωνίες μετόχων, μνημόνια συνεργασίας, κοινοπρακτικές συμβάσεις και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης,
  • Εξαγορές & συγχωνεύσεις (οριζόντιες, κάθετες, ομίλου) και εξαγορές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης,
  • Νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις συναλλαγές άντλησης κεφαλαίων,
  • Πολυεθνικές και διακρατικές εταιρίες & όμιλοι επιχειρήσεων,
  • Διαχείριση εξαγορών.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com