Παρέχουμε στους πελάτες μας νομικές συμβουλές υπό το πρίσμα του αστικού δικαίου, συντάσσουμε συμβάσεις και νομικά έγγραφα και επιλύουμε σύνθετες διαφορές είτε μέσω της διαιτησίας και διαμεσολάβησης είτε δικαστικά, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Αστικός Κώδικας και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Οι νομικές μας υπηρεσίες στον αστικό τομέα περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον:

 • Συμβάσεις και διαπραγματεύσεις, συμβατική ευθύνη, παραβίαση συμβάσεων,
 • Απαιτήσεις για χρηματικές και μη χρηματικές ζημίες που πηγάζουν από πράξεις ή παραλείψεις και διαφορές από αδικοπρακτική ευθύνη / πταίσματα,
 • Απαιτήσεις για ζημίες και αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης ή θάνατο,
 • Συμβάσεις εμπορικής μίσθωσης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 34/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης,
 • Θέματα προστασίας καταναλωτή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία,
 • Διαφορές που αφορούν την κτήση, προστασία, κατάχρηση και απώλεια δικαιωμάτων,
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής, λόγω απλήρωτων επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και για την παραβίαση συμφωνιών αναγνώριση χρέους,
 • Εγγραφές υποθηκών, άρσεις και ανακλήσεις ενυπόθηκων δανείων και εγγεγραμμένων βαρών,
 • Πώληση αγαθών, σύσταση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ενοχικού δικαίου,
 • Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, για την ανάκτηση από τον εναγόμενο της ωφέλειας ή της αξίας που έχει λάβει ή απέκτησε με άκυρη νομική αιτία,
 • Μισθωτικές συμβάσεις, μισθωτικές διαφορές και διαφορές ιδιοκτησίας, αποκατάσταση νομής μισθίου

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com